Només utilitzem cookies pròpies i analítiques amb l'única finalitat de millorar la nostra pàgina web.
D'acord | Més informació

Recollida porta a porta comercial

Recollida porta a porta de residus als polígons industrials

 

EMAYA realitza el servei de recollida porta a porta per a les empreses dels polígons industrials de Palma: Son Castelló, Son Rossinyol, Can Valero, Son Valentí, Son Morro, Son Malferit, Son Oms, sa Tàpia i el Coll d’en Rabassa.

Per què ho feim?                                                      

L’objectiu és millorar el servei per a les empreses i incrementar el reciclatge dels residus, per complir amb el que estableix la Llei de Residus i les ordenances municipals.

Actualment als polígons industrials només es recullen de forma selectiva el 8,5 % dels residus, quan al conjunt de Palma la mitjana és del 25 %. Un anàlisi de la tipologia de residus de les empreses mostra que es podria reciclar un 72 % si es separassin correctament.

Per aquests motius s’implantarà aquest nou servei, que requereix la implicació i col·laboració de totes les empreses per a tenir uns polígons més nets i més respecte al medi ambient.

Quins residus es recolliran i com?

Les empreses, a més de separar el rebuig i el paper i cartó, podran separar la matèria orgànica, el vidre, els envasos sempre i quan en generin quantitats significatives.

 • Les empreses han de tenir el seu contenidor de rebuig.
 • El cartó es traurà preferentment plegat i fermat, i el paper en capses tancades. En casos que es consideri necessari les empreses podran també utilitzar contenidors blaus de 1.100 litres de la seva propietat.
 • Les empreses han d'adquirir els contenidors necessaris, segons la quantitat de residus i les fraccions que generin. Aquests contenidors han de complir les normatives UNE-EN 840-1:2013, UNE-EN 840- 2:2013, UNE-EN 840-3:2013.
 • Cada empresa haurà de retolar els seus contenidors, que estaran dins les dependències dels establiments i es trauran a la via pública només en els horaris establerts de recollida.
 • Els contenidors han de tenir tapa o sistema de tancament i estar en bon estat de manteniment i neteja.

Dins aquests contenidors es dipositaran únicament els residus sòlids urbans corresponents a cada fracció, no es podran dipositar sota cap circumstància residus propis de l’activitat industrial (volumi- nosos, fustes, etc.) ni residus perillosos. Mesclar aquests residus amb el rebuig es sancionarà amb multes ns a 3.000€. El Serveid’Inspecció Ambiental d’EMAYA i la Policia Local realitzen campanyes de vigilància i sanció.

Quan es recolliran?

La recollida es farà d’acord amb un calendari i horaris diferenciats per a cada fracció:

 

Recollida porta a porta de residus comercials al centre històric

 

EMAYA realitza un servei de recollida porta a porta dels residus generats a bars, restaurants, hotels, centres educatius, etc. als barris del centre històric de Monti-sion, la Calatrava, el Sindicat, la Seu, Cort, la Llotja-el Born, el Puig de Sant Pere, Sant Jaume i Sant Nicolau.

Aquest servei no té un cost afegit per als establiments.

 

Per què ho feim?                                                      

 • Per la necessitat de complementar el servei de recollida selectiva mòbil (RSM) del centre històric.

 • Per a facilitar als establiments la gestió dels seus residus.

 • Per a augmentar el percentatge de recuperació de materials. Si col·laboram amb la recollida porta a porta permetrem que els residus es converteixin en recursos.

 • Per a introduir la recollida de la fracció orgànica a grans productors com restaurants i hotels, i aconseguir així una ciutat més sostenible.

 

A qui es recull?

Aquest servei és obligatori per als següents establiments: bars, cafeteries, restaurants, hotels, hostals, comerços, centres educatius i anàlegs als anteriors, ubicats a la zona indicada al plànol disponible a aquesta pàgina web, quan generin quantitats importants de residus no assimilables a domèstics.

 

Què són i quines quantitats es consideren residus comercials?

Es considerarà que un establiment genera residus comercials quan la suma de les diferents fraccions superi els 500 litres/dia o els 120 litres per a una única fracció.

Els establiments adherits s’hauran d’acollir al calendari establert per a la recollida comercial porta a porta, llevat de les fraccions en què generin una quantitat assimilable a domèstics (menys de 120 litres).

Per als residus assimilables a domèstics es podrà utilitzar el servei ordinari de recollida selectiva mòbil o els contenidors a via pública.

 

Calendari i horari

El servei de recollida de residus porta a porta al centre històric de Palma es fa en fos torns horaris:

 • Horabaixa: a partir de les 16 h (envasos, vidre i orgànica només menjadors escolars o socials i establiments sense servei de vespre).
 • Nit: a partir de les 23.30 h (rebuig, orgànica i cartó comercial). 

El servei de recollida porta a porta de matèria orgànica en el torn d’horabaixa es fa només a escoles, menjadors socials o establiments amb cuina que serveixen menjar únicament en el torn d’horabaixa. Els interessats ho han de sol·licitar a EMAYA i posteriorment se'ls confirmarà l'acceptació.

Els dies festius es manté la recollida del dia de la setmana corresponent. Els dies 25 de desembre i 1r de gener no hi haurà servei.

Podeu consultar i descarregar el calendari de la recollida porta a porta i de la Recollida Selectiva Mòbil. Us recomanam tenir-lo en un lloc visible del vostre establiment.

Hi ha també un calendari específic per a la zona de la Llotja (aquí no es farà la recollida porta a porta del rebuig).

 

Com s'ha de fer?

L'establiment ha d'adquirir els contenidors necessaris, segons la quantitat de residus que generi i les fraccions. Aquests contenidors han de complir les normatives UNE-EN 840-1:2013, UNE-EN 840- 2:2013, UNE-EN 840-3:2013.

Els contenidors s'hauran de col·locar a la porta de l'establiment, sense molestar o destorbar el pas de vianants i/o vehicles.

Una vegada buidats els contenidors s’han d’introduir a l'establiment i no poden quedar de forma permanent a la via pública. Si l'establiment ha tancat, s'hauran d’introduir abans de les 9 h de l'endemà o coincidint amb el seu horari d'obertura.

Els contenidors hauran d'indicar el nom de l'establiment segons el model d'adhesiu facilitat per EMAYA.

Els contenidors de menys de 360 litres hauran de dur bossa excepte per a les fraccions de vidre i de cartó. En el cas de la matèria orgànica la bossa haurà de ser preferiblement compostable, segons la norma UNE-EN 13432:2001.

Si no es diposa de contenidor de cartó, s'haurà de dipositar plegat i fermat, per a evitar que s’escampi per la via pública.

Els contenidors podran estar tancats amb pany de clau universal (s'ha d'adquirir a EMAYA).


Característiques dels contenidors 

FRACCIÓ COLOR CAPACITAT (litres) TIPUS DE BOSSA*
Orgànica Marró 120 o 240 Preferiblement compostable (no s'admetran bosses oxobiodegradables)
Rebuig Gris De 120 a 1.100 Bossa negra
Vidre Verd 120 o 240 No cal bossa
Envasos lleugers Groc De 120 a 1.100 Bossa groga
Paper i cartó Blau o sense contenidor De 120 o 240 No cal bossa. Plegat i fermat
* Tots els contenidors de 360 litres o menys han de dur bossa excepte per a les fraccions vidre i cartó.

Els contenidors han de complir la norma UNE-EN 840:2013, que afecta els contenidors de 2 i 4 rodes, per a ser compatibles amb els equips de recollida.

  

Servei especial de recollida de paper

EMAYA ha posat en marxa també un servei especial de recollida de paper i cartó per a oficines, centres educatius i altres serveis situats al centre històric de Palma. 

Si teniu interès a adherir-vos a aquest servei ho podeu sol·licitar aquí.

Recollida porta a porta a hotels de la Platja de Palma

El servei de porta a porta a la platja de Palma es va iniciar l’any 2009 amb la signatura d’un conveni entre l’Àrea d’Ecologia de l’Ajuntament de Palma, EMAYA i l’Associació d’Hotelers de la Platja de Palma per a la gestió dels residus dels establiments hotelers. El conveni preveu l’adhesió voluntària dels hotels al sistema de recollida porta a porta de les diverses fraccions: rebuig, envasos, paper i cartó, vidre i matèria orgànica.

Als hotels participants al sistema els treballadors separen els residus en aquestes fraccions, en uns contenidors ubicats al propi establiment. La recollida de cada una de les fraccions la realitza EMAYA segons un calendari preestablert i unes freqüències que varien segons els materials: diària per a la matèria orgànica i el rebuig, 3 dies a la setmana el paper-cartó, 1 el vidre i 3 dies els envasos.

Actualment estan adherits 35 establiments, que representen unes 13.000 places turístiques, el 40 % de les places dels hotels de l’Associació Hotelers de la Platja de Palma. El 2016 s'hi varen adherir 3 nous establiments.

L’adhesió d’aquests nous establiments, l’increment de places i la millora en la separació de les fraccions va permetre durant 2016 importants increments en la recollida selectiva de cadascuna de les fraccions (dades de recollida fins dia 31 d’octubre):

 

 • Matèria orgànica, 1.409,6 tones recollides entre gener i octubre de 2016, suposa un increment del 6,4 %
 • Envasos: 252,86 tones, un increment del 5 %
 • Paper-cartó: 232,37 tones, una important pujada del 20,8 %
 • Vidre: 784,93 tones, l’increment més elevat, del 23 %, gràcies a les millores de recollida i la implementació de nous contenidors.

La recollida selectiva als establiments hotelers adherits al sistema porta a porta arriba al 64 %, una xifra molt elevada tenint en compte que per al conjunt de Palma la recollida selectiva és del 17,5 % (12 % si tenim en compte només aquests fraccions).

 

Calendari de recollida i guia de fraccions per a hotels

 

Descàrregues

Recollida porta a porta als polígons

Doc. explicatiu del servei

Calendari porta a porta als polígons

Dies, horaris i fraccions

Recollida porta a porta als polígons industrials

Carta informativa de totes les fraccions

Recollida porta a porta als polígons industrials

Carta informativa fraccions paper i cartó i rebuig

Calendari porta a porta al centre

Dies, horaris i fraccions

Calendari porta a porta a la Llotja

Dies, horaris i fraccions

Plànol de recollida al centre històric

Zones de recollida comercial

subir