Amb motiu de l'entrada en vigor del nou Reglament general de protecció de dades, hem adaptat la nostra política de privacitat als requeriments del nou Reglament. Volem ser transparents sobre quines dades recopilam, com les utilitzam i els drets que teniu per a controlar les vostres dades, per la qual cosa us demanam que llegiu atentament la Política de Privacitat i la política de cookies
D'acord | Més informació

Obres

Obres

Obres

El Departament d'Obres dirigeix i controla el desenvolupament de les obres, en els aspectes tècnics, estètics i mediambientals, de conformitat amb el projecte que les defineix, la llicència d'obres i altres autoritzacions preceptives, amb l'objectiu d'assegurar-ne l’adequació al fi proposat. També es du a terme, des d'aquest Departament, la coordinació de seguretat i salut de les obres que s'executen. 

Alguns exemples en són: obres de renovació i reparació de la xarxa d'abastiment i de clavegueram, dotació d’aigua regenerada, creació de noves estacions de bombament d'aigües residuals (EBAR), millores als edificis i les instal·lacions propis, obres de manteniment de l'abocador, construcció d'una estació de subministrament de gas natural comprimit, instal·lació per a l'aprofitament de l'energia solar fotovoltaica, reparació i modernització de les instal·lacions de potabilització i depuració de les aigües, reformes dels subministraments elèctrics per a reducció del consum, instal·lació de contenidors soterrats a la Platja de Palma, etc.

 

Antiga recollida amb carros anys 60
subir