Només utilitzem cookies pròpies i analítiques amb l'única finalitat de millorar la nostra pàgina web.
D'acord | Més informació

Igualtat entre dones i homes

Compromís de l'organització amb la igualtat

EMAYA, Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram S.A., declara el seu compromís en l’establiment i desenvolupament de polítiques que integrin la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes, sense discriminar directa o indirectament per raó de gènere, així com l’impuls i el foment de mesures per aconseguir la igualtat real en el si de la nostra organització, establint la igualtat d’oportunitats entre dones i homes com un principi estratègic de la nostra Política Corporativa i de Recursos Humans, d’acord amb la definició del principi que estableix la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva entre dones i homes.

En tots i cada un dels àmbits en què es desenvolupa l’activitat d’aquesta empresa, des de la selecció a la promoció, passant per la política salarial, la formació, les condicions de treball i ocupació, la salut laboral, l’ordenació del temps de treball i la conciliació, assumim el principi d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes, atenent de forma especial a la discriminació indirecta, entenent per aquesta “La situació en què una disposició, criteri o pràctica aparentment neutres, posa a una persona d’un gènere en desavantatge particular respecte de persones de l’altre gènere”.

Pel que fa a la comunicació, tant interna com externa, s’informarà de totes les decisions que s’adoptin referent a això i es projectarà una imatge de l’empresa acord amb aquest principi d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes.

Els principis anunciats es duran a la pràctica a través del foment de mesures d’igualtat o a través de la implantació d’un Pla d’Igualtat que suposin unes millores respecte a la situació actual, arbitrant-se els corresponents sistemes de seguiment, amb la finalitat d’avançar en la consecució de la igualtat real entre dones i homes en l’empresa i per extensió, en el conjunt de la societat.

Per a dur a terme aquest propòsit es comptarà amb la representació legal de treballadores i treballadors, no només en el procés de negociació col·lectiva, tal i com estableix la Llei orgànica 3/2007 per la igualtat efectiva entre dones i homes, sinó en tot el procés de desenvolupament i avaluació de les mesures d’igualtat mencionades o del Pla d’Igualtat.

Palma, 11 de gener de 2021

 

Ramon Perpinyà Font

President d'EMAYA

subir