Només utilitzem cookies pròpies i analítiques amb l'única finalitat de millorar la nostra pàgina web.
D'acord | Més informació

Política de privacitat

EMAYA té a la vostra disposició els següents canals de comunicació:

 • Oficina central al carrer de Joan Maragall, 3, 07006 Palma
 • Atenció telefònica al 900 724 000
 • Web i oficina virtual del web www.emaya.es
 • Correu electrònic emaya@emaya.es
 • App de gestió d’incidències
 • Xarxes socials

La recollida i el tractament de les dades personals es durà a terme de conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

EMAYA es compromet a tractar i a recollir les dades personals:

 • De manera lícita, lleial i transparent
 • de forma adequada, pertinent i limitada al que sigui necessari
 • de forma exacta i actualitzada
 • durant el temps necessari

L'usuari garanteix que les dades aportades són vertaderes, exactes, completes i actualitzades, i en consent expressament l’ús per a les finalitats de què se l’ha informat i a utilitzar l’adreça electrònica o el telèfon com a mitjà de comunicació. En els formularis web els camps marcats amb un asterisc (*) són estrictament necessaris per gestionar la sol·licitud.

En cas que es facilitin dades de terceres persones, la persona que les ha facilitades garanteix haver-les informat dels termes recollits en aquest apartat.

 

Informació bàsica sobre protecció de dades

Qui és responsable del tractament?

EMAYA, Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram, S.A. amb domicili social al carrer de Joan Maragall, 3, 07006 Palma és la responsable del tractament de les dades.

 

Qui és el Delegat de Protecció de Dades i com podeu contactar amb ell?

El Delegat de Protecció de Dades és la figura encarregada de fer efectiu el compliment de la normativa de protecció de dades.

Podeu contactar a través de l’adreça electrònica dpd@emaya.es o per escrit a l'oficina central, sempre aportant una còpia del DNI o document oficial acreditatiu de la identitat.

 

Amb quina finalitat i legitimació tractem les vostres dades personals?

Les dades de caràcter personal obtingudes per qualsevol dels canals de comunicació esmentats anteriorment s’utilitzaran per::

 • Realitzar les gestions que siguin necessàries per executar o mantenir el contracte de subministrament d'aigua.
 • Gestionar els suggeriments, queixes, reclamacions i / o sol·licituds rebudes sobre qualsevol dels serveis que ofereix EMAYA, com ara les relacionades amb la neteja viària, la recollida de residus o la gestió de l'aigua.

La legitimitat per al tractament d'aquestes dades és l'execució o manteniment del contracte i la prestació dels serveis. En tot cas EMAYA sol·licita el consentiment per a aquests tractaments.

La legitimitat de qualsevol altra operació no relacionada amb la prestació de serveis estarà basada en el consentiment que se li sol·licitarà, com ara la inscripció a les borses de treball o els processos de selecció, o en l'interès legítim, com ara el control d'accés o videovigilància per preservar la seguretat de les persones i béns, així com de les nostres instal·lacions.

EMAYA fa també un tractament de dades de galetes. La informació relativa a la política de galetes es troba a l’apartat “Política de cookies”.

 

Durant quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades personals es conservaran el temps necessari per a complir amb la finalitat per la qual varen ser demanades. Quan deixin de ser pertinents per a aquests fins, EMAYA bloquejarà les dades, excepte per a la posada a disposició de les dades als jutges i tribunals, el Ministeri Fiscal o les administracions públiques competents, per a l’exigència de possibles responsabilitats derivades del tractament i només pel termini de prescripció d’aquestes. Transcorreguts els terminis es procedirà a la destrucció de les dades.

Més informació al Registre d'Activitats de Tractament.

 

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Les seves dades no seran cedides a tercers, tret que fos necessari per complir amb un requeriment legal. Podran tenir accés els prestadors de serveis d'EMAYA que siguin encarregats de tractament, com ara el servei d’enviament de factures.

 

Quins són els vostres drets en facilitar-nos les vostres dades?

Accedir, Rectificar i Suprimir les dades personals, així com Limitar i Oposar-se al seu tractament, o sol·licitar la Portabilitat de les dades. Podreu exercir-los davant el nostre Delegat de Protecció de Dades.

Més informació a www.aepd.es/reglamento/derechos

 

Com podeu presentar una reclamació?

Davant el nostre Delegat de Protecció de Dades, encara que també podreu dirigir-vos l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

Mesures de seguretat

EMAYA tractarà les dades de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte d’aquestes, de conformitat amb el que preveu la normativa d’aplicació, i adoptarà a l’efecte les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscs a què estan exposades.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes en l'Annex II (Mesures de seguretat) del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica i que es troben descrites en els documents que conformen la Política de protecció de dades i seguretat de la informació d'EMAYA.

 

Versió: Juliol 2019

subir