Amb motiu de l'entrada en vigor del nou Reglament general de protecció de dades, hem adaptat la nostra política de privacitat als requeriments del nou Reglament. Volem ser transparents sobre quines dades recopilam, com les utilitzam i els drets que teniu per a controlar les vostres dades, per la qual cosa us demanam que llegiu atentament la Política de Privacitat i la política de cookies
D'acord | Més informació

Política de privacitat

EMAYA té a la vostra disposició els següents canals de comunicació per a gestionar serveis:

 • Oficina central al carrer de Joan Maragall, 3, 07006 Palma
 • Atenció telefònica al 900 724 000
 • Web i oficina virtual del web www.emaya.es
 • Correu electrònic emaya@emaya.es
 • Aplicació de gestió d’incidències
 • Xarxes socials

La recollida i el tractament de les dades personals es durà a terme de conformitat amb el Reglament UE 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

EMAYA es compromet a tractar i a recollir les dades personals:

 • De manera lícita, lleial i transparent
 • de forma adequada, pertinent i limitada al que sigui necessari
 • de forma exacta i actualitzada
 • durant el temps necessari

Així mateix, EMAYA es compromet a respectar els principis rectors de privadesa des del disseny i per defecte, i de responsabilitat proactiva.

Quan les dades personals siguin sol·licitades a través d’un formulari web, serà necessari aportar, com a mínim, els camps marcats amb un asterisc, ja que, si no se subministren aquestes dades considerades necessàries, EMAYA no podrà gestionar el servei sol·licitat.

A més, amb el lliurament de les dades i/o amb l’emplenament del formulari o formularis, s’autoritza expressament EMAYA a utilitzar l’adreça electrònica o el telèfon com a mitjà de comunicació, i es garanteix que les dades aportades són vertaderes, exactes, completes i actualitzades, i en consent expressament l’ús, el tractament i la comunicació per a les finalitats de què se l’ha informat.

En cas que es facilitin dades de terceres persones, la persona que les ha facilitades garanteix haver-les informat dels termes recollits en aquest apartat.

 

Informació bàsica sobre protecció de dades

Qui és responsable del tractament?

EMAYA, Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram, S.A. amb domicili social al carrer de Joan Maragall, 3, 07006 Palma és responsable del tractament de les dades.

Si teniu alguna consulta relativa a protecció de dades podeu contactar amb la persona delegada de Protecció de Dades, a través de l’adreça electrònica dpd@emaya.es.

 

Amb quina finalitat i legitimació tractem les vostres dades personals?

Les dades de caràcter personal obtingudes per qualsevol dels canals de comunicació esmentats anteriorment s’utilitzaran per::

 • Realitzar les gestions que siguin necessàries per executar o mantenir el contracte de subministrament d'aigua.
 • Gestionar els suggeriments, queixes, reclamacions i / o sol·licituds rebudes sobre qualsevol dels serveis que ofereix EMAYA, com ara les relacionades amb la neteja viària, la recollida de residus o la gestió de l'aigua.

La legitimitat per al tractament d'aquestes dades és l'execució del contracte i la prestació dels serveis. En tot cas EMAYA sol·licita el consentiment per a aquests tractaments.

La legitimitat de qualsevol altra operació no relacionada amb la prestació de serveis estarà basada en el consentiment que se li sol·licitarà, com ara la inscripció a les borses de treball o els processos de selecció, o en l'interès legítim, com ara el control d'accés o videovigilància per preservar la seguretat de les persones i béns, així com de les nostres instal·lacions.

EMAYA fa també un tractament de dades de galetes. La informació relativa a la política de galetes es troba a l’apartat “Política de cookies”.

 

Durant quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades personals es conservaran el temps necessari per a complir amb la finalitat per la qual varen ser demanades. Quan deixin de ser pertinents per a aquests fins, EMAYA custodiarà les dades, per a la seva posada a disposició de les administracions públiques competents, jutges i tribunals o el Ministeri Fiscal fins a la prescripció de les accions que poguessin derivar-se de la relació mantinguda i/o els terminis de conservació prevists legalment. EMAYA procedirà a la supressió física de les vostres dades una vegada transcorreguts els terminis.

 

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Les seves dades no seran cedides a tercers, tret que fos necessari per complir amb un requeriment legal. Podran tenir accés els prestadors de serveis d'EMAYA que siguin encarregats de tractament, com ara el servei d’enviament de factures.

 

Quins són els vostres drets en facilitar-nos les vostres dades?

Accés: dret a saber si estam tractant les vostres dades personals i quines.

Rectificació: dret a rectificar aquelles dades personals errònies.

Supressió: en determinades circumstàncies, podreu sol·licitar la supressió de les vostres dades.

Limitació del tractament: en determinades circumstàncies tindreu dret a sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades. En aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions.

Portabilitat: dret a rebre, en format electrònic, les dades personals que ens heu facilitat i aquelles que s’hagin generat durant la relació contractual, així com a transmetre-les a una altra entitat.

Oposició: en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la vostra situació particular, tindreu dret a oposar-vos al tractament de les vostres dades. Únicament les conservarem per motius legítims imperiosos i per a l’exercici o defensa de possibles reclamacions.

Podreu exercir aquests drets mitjançant el correu electrònic dpd@emaya.es o sol·licitud escrita amb la referència “Protecció de Dades” i fotocòpia del DNI dirigida a Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram, S.A. amb domicili al c. de Joan Maragall, 3, 07006 Palma.

 

Davant quina autoritat podeu exercir les vostres reclamacions?

Podeu presentar les vostres reclamacions davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

Mesures de seguretat

EMAYA tractarà̀ les dades de la persona usuària en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte d’aquestes, de conformitat amb el que preveu la normativa d’aplicació, i adoptarà a l’efecte les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscs a què estan exposades.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes en l'Annex II (Mesures de seguretat) del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica i que es troben descrites en els documents que conformen la Política de protecció de dades i seguretat de la informació d'EMAYA.

subir