Amb motiu de l'entrada en vigor del nou Reglament general de protecció de dades, hem adaptat la nostra política de privacitat als requeriments del nou Reglament. Volem ser transparents sobre quines dades recopilam, com les utilitzam i els drets que teniu per a controlar les vostres dades, per la qual cosa us demanam que llegiu atentament la Política de Privacitat i la política de cookies
D'acord | Més informació

El Consell d’Administració d’EMAYA aprova la proposta d’adjudicació del col·lector interceptor, l’estació de bombeig i el tanc de laminació

30 Gen 2019

El Consell d’Administració d’EMAYA aprova la proposta d’adjudicació del col·lector interceptor, l’estació de bombeig i el tanc de laminació

Es proposa l’adjudicació de l’execució d’aquestes infraestructures de sanejament a l’UTE formada per Acciona, per 22,6 milions d’euros. Aquestes actuacions suposaran una millora ambiental molt important per la reducció dels abocaments de contaminants i d’aigües residuals a la mar

El Consell d’Administració d’EMAYA, reunit en sessió extraordinària avui a primera hora del matí, ha aprovat la proposta d’adjudicació del projecte de construcció i execució de les obres de l’estació de bombeig i dipòsit de laminació de l’EDAR 2 i del col·lector interceptor. L’empresa proposada per a l’adjudicació és l’UTE Acciona Construcción SA - Acciona Agua SA, per un import de 22.609.330, 07 € (més IVA). El termini d’execució de l’obra és de 18 mesos.

Aquestes obres es financen a càrrec del cànon de sanejament gràcies al protocol d’inversions signats l’any 2017 entre EMAYA i la direcció general de Recursos Hídric de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca de la CAIB.

La licitació d’aquests projectes la iniciar EMAYA el passat mes de març de 2018, quan varen sortir a licitació per un total de 26 milions d’euros (26.609.330,07 €, IVA no inclòs). A més d’aquesta rebaixa les empreses presentaren com a millora la duplicació de la capacitat del dipòsit de laminació, una proposta amb importants beneficis ambientals perquè multiplica per dos la capacitat de retenir aigua en moments de pluges i redueix encara més els abocaments a la mar.

Una vegada realitzats aquests projectes es podran reduir en un 90 % els abocaments de la conca del Baluard del Príncep, i un mínim del 40% dels abocaments totals, ja que la duplicació del dipòsit permetrà tractar també aigua d’altres conques.

 

Característiques dels projectes

El primer projecte consisteix en la construcció del col·lector interceptor general de gravetat des del centre fins l’EDAR 2, una infraestructura de 3,2 km de llargària i 2 m de diàmetre, que transcorrerà a 8 metres de fondària mitjana (entre 5 – 12 m). La pendent serà del 0,2 %.

La traça es desenvolupa al llarg de la calçada de la zona urbana de Palma i del Polígon de Llevant, des de les avingudes fins a la via cintura. Creuada la via cintura, el traçat discorre per vials del polígon industrial de Son Malferit, fins a arribar a les instal·lacions d'ENDESA - Ca’s Tresorer i després de passar per sota del Torrent Gros, arriba als terreny destinats a l’EDAR 2.

Hem de tenir en compte que els col·lectors existents a Palma són més antics que les depuradores i es van dissenyar per a conduir l'aigua al mar, no a les plantes. Per això és necessari construir aquest gran col·lector de recollida d’aigües mixtes que recorre en un eix transversal de la ciutat per interceptar les aigües i conduir-les per gravetat a la depuradora i evitar així el seu desbordament a la costa.

El segon projecte és el de la nova estació de bombeig i dipòsit de laminació de l’EDAR 2. L’estació de bombeig comptarà amb 4 bombes i una capacitat de bombeig 12.250 m3/h. El dipòsit tendrà una capacitat de 50.000 m3 (d’acord amb la millora presentada, doblant el mínim previst a la licitació, de 25.000 m3). A més, la infraestructura comptarà amb elements de separació de sòlids, pous, grup electrogen, etc. S’instal·laran a més una sèrie de serveis auxiliars tals com una xarxa d’aigua regenerada, necessària per a les labors de neteja. Es preveu la instal·lació d’una xarxa contra incendis i il·luminació, tant exterior com interior.

Reducció dels abocaments i del tancament de platges

La realització d’aquests dos projectes suposarà unes importants millores ambientals, especialment per a la qualitat de les aigües de la badia de Palma. La principal funció d’aquestes infraestructures és la retenció de les primeres aigües de pluja, per evitar que arribin a la mar, arrossegant contaminants i provocant també el vessament de les aigües residuals. Durant els episodis de pluges intenses el dipòsit de laminació podrà recollir els primers 45-60 minuts de pluja, que són les que arrosseguen una major càrrega contaminant.

En total, el col·lector i el dipòsit permetran reduir un 90% la contaminació que s’aboca a la mar durant els episodis de pluja intensa a la conca del Baluard. Això suposarà evitar que cada any unes 600 tones de contaminants acabin a la mar, unes 14 tones per cada episodi de pluges. Aquesta reducció dràstica de contaminació a la conca del Baluard suposa una reducció total de més del 40 % dels abocaments a la Badia de Palma , ja que especialment gràcies a la duplicació de la capacitat del dipòsit es podran tractar també aigües d’altres conques. S’evita així l’abocament a la mar d’una part molt important de les aigües mixtes que actualment s’aboquen en episodis de pluja, que contenen els contaminants que arrossega la pluja i les aigües fecals quan vessen per incapacitat actual de la xarxa.

Per tant, aquests projectes són de gran transcendència per a la ciutat i el seu entorn, suposaran una millora per a la qualitat de les aigües de bany, les platges i per als ecosistemes marins de la badia de Palma, amb els conseqüents beneficis per a la ciutadania, el turisme i el medi. Es podrien reduir de l’ordre del 90% els tancaments de les platges de Can Pere Antoni i Ciutat Jardí que s’han de realitzar durant l’estiu quan hi ha pluges intenses.

Aquestes actuacions són la primera passa en el camí d’acabar amb l’important dèficit d’infraestructures de sanejament que arrossega Palma i es complementen amb l’ampliació de la depuradora, en tramitació a càrrec del Ministerio de Transición Ecológica. Es preveu la remodelació total de la depuradora del Coll den Rabassa (EDAR 2) i l’ampliació de la seva capacitat de tractament. És també una obra fonamental per resoldre els problemes de sanejament de Palma i té un pressupost aproximat 80 milions d’euros.

Antecedents

Cal recordar que EMAYA no havia rebut doblers del cànon de sanejament per a inversions des de 2010 fins a 2017. Aquest fet ha comportat un important dèficit i mancances en les infraestructures de depuració i sanejament. Algunes infraestructures es troben ja al final de la seva vida útil, obsoletes o resulten insuficients davant el creixement de la població i del turisme dels darrers anys.

Finalment, el febrer de 2017 es va signar el protocol d’inversions en matèria de sanejament i depuració, entre EMAYA i la direcció general de Recursos Hídrics per al període 2016-2019, que inclou diversos projectes per valor de 35 milions d’euros. Es varen abonar 2,2 milions per a tasques urgents realitzades durant la legislatura passada; els projectes més importants inclosos en aquest protocol eren precisament el col·lector i el tanc, valorats en 26 milions d’euros. El mes desembre del mateix any el Consell de Govern CAIB aprova autorització de despesa 26 M € per al pagament del col·lector, l’estació de bombeig i el dipòsit

Prèviament EMAYA havia realitzat els respectiu projectes tècnics d’aquests infraestructures, i posteriorment es va iniciar la corresponent tramitació ambiental i administrativa. Una vegada superats tots els requisits i ja disposant del pressupost a càrrec del cànon, es va iniciar la licitació dels projectes, que aprovà el Consell d’Administració de l’empresa municipal el març de 2018.

L’envergadura dels projectes i la quantitat i qualitat de les ofertes presentades ha fet que l’estudi del les diverses propostes i la realització dels corresponents informes tècnics i jurídics hagi esta complexa. Finalment avui s’ha aprovat la proposta d’adjudicació, amb requeriment de la documentació necessària; una vegada es presenti la documentació l’adjudicació es formalitzarà al proper Consell d’Administració del mes de febrer.

Tornar
subir