+ A - A

Responsabilitat Social Corporativa

La Responsabilitat Social Corporativa es pot definir com a una forma de gestió determinada per la relació ètica de l’empresa amb els seus stakeholders (treballadors,administració pública, clients, mitjans de comunicació, proveïdors i finalment la comunitat en general), i per l’establiment de fites compatibles amb el desenvolupament de la societat, preservant els recursos ambientals i culturals per a les generacions futures, respectant la diversitat i promovent la reducció de les desigualtats socials.

EMAYA s’ha marcat entre els seus objectius implementar un nou model de convivència, sostenibilitat i gestió empresarial a partir de la línia marcada per la Responsabilitat Social Corporativa, amb la missió d’establir unes pautes a seguir en matèria de millora social, econò- mica i mediambiental. Una de les activitats que es poden englobar en aquesta vessant és la promoció de totes aquelles mesures que permetin assolir un equilibri responsable tant en l’àmbit empresarial com mediambiental a la vegada que es cercaran noves metodologies que ajudin a gestionar i avaluar actius intangibles com la marca, la reputació i el capital intel•lectual d’EMAYA.

En aquest sentit, es treballa en l’aplicació o millora d’aquells mecanismes que contribueixin a la dignificació del treball dels empleats i empleades fomentant el coneixement de la companyia tant a nivell intern com en el marc de la societat, afavoreixin l’aprenentatge, desenvolupament i consolidació de les bones pràctiques ambientals i vetllin per la qualitat de vida tant de la plantilla com del conjunt de la ciutadania.