Només utilitzem cookies pròpies i analítiques amb l'única finalitat de millorar la nostra pàgina web.
D'acord | Més informació

Recollida porta a porta

Recollida porta a porta al centre històric

 

Com a complement a la recollida selectiva mòbil del centre històric, aquesta zona compta amb un servei de recollida porta a porta de matèria orgànica, rebuig, vidre, envasos lleugers i paper i cartó, per a bars, restaurants, hotels, oficines i centres educatius. La recollida de cada fracció depèn de les característiques de cada establiment, de la zona i de la tipologia dels carrers, de les quantitats de residus produïts, etc.

Sol·licitau informació a emaya@emaya.es per saber a quina fracció i modalitat de recollida porta a porta us podeu adherir. 

 

Per què ho feim?                                                      

 • Per a facilitar als establiments la gestió dels seus residus.
 • Per a augmentar el percentatge de recuperació de materials. Si col·laboram amb la recollida porta a porta permetrem que els residus es converteixin en recursos.
 • Per a introduir la recollida de la fracció orgànica a grans productors com restaurants i hotels, i aconseguir així una ciutat més sostenible.
 • Perquè el balanç de la primera fase és molt positiu, tant pel que fa a l’acceptació i a la participació com als resultats, que superen el 72 % de recollida selectiva.

A qui es recollirà?

Aquest servei està adreçat als següents establiments: bars, cafeteries, restaurants, hotels, hostals, comerços, centres educatius i anàlegs als anteriors, ubicats a la zona indicada al plànol adjunt, quan generin quantitats importants de residus no assimilables a domèstics.

 

Què són i quines quantitats es consideren residus comercials?

Es considerarà que un establiment genera residus comercials quan la suma de les diferents fraccions superi els 500 litres/dia o els 120 litres per a una única fracció.

Els establiments adherits s’hauran d’acollir al calendari establert per a la recollida comercial porta a porta, llevat de les fraccions en què generin una quantitat assimilable a domèstics (menys de 120 litres).

Per als residus assimilables a domèstics es podrà utilitzar el servei ordinari de recollida selectiva mòbil o els contenidors a via pública.

 

Calendari i horari

El servei de recollida de residus porta a porta al centre històric de Palma es farà en tres torns horaris:

 • Migdia: a partir de les 16 h (envasos, vidre i orgànica només per a casos especificats).
 • Horabaixa: a partir de les 19 h (vidre).
 • Nit: a partir de les 23.30 h (rebuig, orgànica i cartó comercial). 

Els dies festius únicament es prestarà servei per a la fracció rebuig i orgànica en torn de nit.

Consultau el calendari específic per a la zona de la Llotja (aquí no es farà la recollida porta a porta del rebuig). 

Els dies 25 de desembre i 1 de gener no hi haurà servei.

 

Com ho farem?

L’establiment ha d’adquirir els contenidors necessaris, segons la quantitat de residus que generi i les fraccions. Aquests contenidors han de complir les normatives UNE-EN 840-1:2013, UNE-EN 840-2:2013 i UNE-EN 840-3:2013.

Els contenidors:

 • Hauran d’indicar el nom de l’establiment segons el model d’adhesiu facilitat per EMAYA. 
 • S’hauran de col·locar a la porta de l’establiment, sense molestar o destorbar el pas de vianants i/o vehicles. 
 • Podran estar tancats amb pany de clau universal (s'ha d’adquirir a EMAYA).
 • hauran de dur bossa si són de menys de 360 litres i en el cas de la matèria orgànica haurà de ser preferiblement compostable, segons la norma UNE-EN 13432:2001.
 • Una vegada buidats, s’han d’introduir a l’establiment i no poden quedar de forma permanent a la via pública. Si l’establiment ha tancat, s’hauran d’introduir abans de les 9 h de l’endemà o coincidint amb el seu horari d’obertura.

El servei de recollida porta a porta de matèria orgànica en el torn de migdia es farà només a escoles, menjadors socials o establiments amb cuina que serveixen menjar únicament en el torn de migdia. Els establiments interessats ho hauran de sol·licitar a EMAYA i posteriorment se’ls confirmarà l’acceptació.

Fracció de paper i cartó: el cartó s’haurà de dipositar plegat i fermat, per a evitar que s’escampi per la via pública.


Característiques dels contenidors segons fraccions

FRACCIÓ COLOR CAPACITAT(litres) TIPUS DE BOSSA*
Orgànica Marró 120 o 240 Preferiblement compostable (no s’admetran bosses oxobiodegradables)
Rebuig Gris De 120 a 1.100 Bossa negra
Vidre Verd 120 o 240 Bossa preferiblement verda
Envasos lleugers Groc De 120 a 1.100 Bossa groga
Paper i cartó Blau o sense contenidor No cal bossa. Plegat i fermat
* Tots els contenidors de 360 litres o menys han de dur bossa.

Els contenidors han de complir la norma UNE-EN 840:2013, que afecta els contenidors de 2 i 4 rodes, per a ser compatibles amb els equips de recollida.

 

Servei especial de recollida de paper

EMAYA ha posat en marxa també un servei especial de recollida de paper i cartó per a oficines, centres educatius i altres serveis situats al centre històric de Palma. 

Si teniu interès a adherir-vos a aquest servei ho podeu sol·licitar enviant un escrit a emaya@emaya.es (indicant a l’assumpte ‘Servei especial de recollida de paper i cartó’).

Recollida porta a porta a hotels de la Platja de Palma

El servei de porta a porta a la platja de Palma es va iniciar l’any 2009 amb la signatura d’un conveni entre l’Àrea d’Ecologia de l’Ajuntament de Palma, EMAYA i l’Associació d’Hotelers de la Platja de Palma per a la gestió dels residus dels establiments hotelers. El conveni preveu l’adhesió voluntària dels hotels al sistema de recollida porta a porta de les diverses fraccions: rebuig, envasos, paper i cartó, vidre i matèria orgànica.

Als hotels participants al sistema els treballadors separen els residus en aquestes fraccions, en uns contenidors ubicats al propi establiment. La recollida de cada una de les fraccions la realitza EMAYA segons un calendari preestablert i unes freqüències que varien segons els materials: diària per a la matèria orgànica i el rebuig, 3 dies a la setmana el paper-cartó, 1 el vidre i 3 dies els envasos.

Actualment estan adherits 35 establiments, que representen unes 13.000 places turístiques, el 40 % de les places dels hotels de l’Associació Hotelers de la Platja de Palma. El 2016 s'hi varen adherir 3 nous establiments.

L’adhesió d’aquests nous establiments, l’increment de places i la millora en la separació de les fraccions va permetre durant 2016 importants increments en la recollida selectiva de cadascuna de les fraccions (dades de recollida fins dia 31 d’octubre):

 

 • Matèria orgànica, 1.409,6 tones recollides entre gener i octubre de 2016, suposa un increment del 6,4 %
 • Envasos: 252,86 tones, un increment del 5 %
 • Paper-cartó: 232,37 tones, una important pujada del 20,8 %
 • Vidre: 784,93 tones, l’increment més elevat, del 23 %, gràcies a les millores de recollida i la implementació de nous contenidors.

La recollida selectiva als establiments hotelers adherits al sistema porta a porta arriba al 64 %, una xifra molt elevada tenint en compte que per al conjunt de Palma la recollida selectiva és del 17,5 % (12 % si tenim en compte només aquests fraccions).

 

subir