A+ a-

Zones d'oci caní (ZOC)

Normes d’ús i convivència

  1.  Els cans poden circular lliurement, sense corretja, només dins el recinte.
  2. Els cans agressius amb les persones o altres animals han de dur morrió degudament col•locat.
  3. Els cans catalogats com a potencialment perillosos per la Llei 50/1999, de 23 de desembre, no poden circular sense corretja ni anar sense morrió en cap cas.
  4. Queda prohibit l’abandonament d’excrements dins i fora del recinte. El propietari ha de recollir les deposicions.
  5. Els propietaris són els responsable dels danys que puguin ocasionar els seus animals.
  6. Tots els cans han de disposar de microxip i les vacunacions i/o tractaments obligatoris. Els portadors dels cans han de dur la documentació de l’animal legalment exigible: passaport sanitari i llicència d’animal potencialment perillós, si s’escau.
  7. La Policia Local i els controladors mediambientals d´EMAYA vigilen l’ús correcte del recinte i vetlen pel compliment de les ordenances municipals.
  8. Consultau els horaris de cada zona.

Descàregues