Només utilitzem cookies pròpies i analítiques amb l'única finalitat de millorar la nostra pàgina web.
D'acord | Més informació

RAT

Registre d'Activitats de Tractament

Responsable del tractament:

EMAYA, Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram, S.A. amb domicili social al carrer de Joan Maragall, 3, 07006 Palma és responsable del tractament de les vostres dades.

Tractament Base jurídica Fins del tractament Col·lectiu Categories dades Categories destinataris Inici del còmput Termini supressió
Administració de Personal Manteniment, desenvolupament o control de la relació contractual (art. 6.3 Llei 3/2018) Execució, manteniment o control de la relació contractual Treballadors/res Identificatives, personals, laborals, salut Entitats de l'Administració pública com el SOIB/SEPE, la Seguretat Social, Inspecció de Treball, Agència Tributària Finalització de la relació contractual 10 anys
Prevenció de riscos laborals Compliment d'una obligació legal (Llei de PRL 31/1995) Control de les normes de seguretat i prevenció de riscos laborals Treballadors i treballadores interns i externs Identificatives, personals, laborals, salut No n'hi ha Finalització de la relació contractual Treballadors i treballadores interns/externs: 10/5 anys
Concursos, borses i processos de selecció Consentiment de la persona interessada Participar en el procés Treballadors/res i ciutadania Identificatives, personals, laborals No n'hi ha Finalització del procés 1 any
Gestió de sinistres i procediments judicials Consentiment de la persona interessada Gestionar les reclamacions derivades de l'activitat Ciutadania Identificatives, personals, laborals, salud (cas lesions) No n'hi ha Des que es produeix la situació objecte de conflicte o, en cas que no n'hi hagi, des de la recepció de la documentació corresponent 5 anys o, en el seu cas, fins a l'obtenció de resolució judicial ferma
Gestions d'abonats/ades Manteniment, desenvolupament o control de la relació contractual (art. 6.3 Llei 3/2018) Execució, manteniment o control de la relación contractual Clients amb contracte Identificatives, personals (cas bonificacions) No n'hi ha Finalització de la relació contractual 10 anys
Gestió de sol·licituds, queixes o reclamacions de clients Consentiment de la persona interessada Gestionar les sol·licituds, queixes, suggeriments o reclamacions Clients amb o sense contracte Identificatives No n'hi ha Des de l'últim contacte o actualització de dades 10 anys
Gestió de proveïdors, licitacions i contractes Manteniment, desenvolupament o control de la relació contractual (art. 6.3 Llei 3/2018) Execució, manteniment o control de la relació contractual Proveïdors Identificatives, personals, laborals No n'hi ha Finalització de la relació contractual 10 anys
Gestió d'actius Manteniment, desenvolupament o control de la relació contractual (art. 6.3 Llei 3/2018) Execució, manteniment o control de la relació contractual Proveïdors Identificatives, personals, laborals No n'hi ha Finalització de la vida útil 4 anys
Videovigilància Tractament d'imatges a través de càmeres o videocàmeres (art. 22.1 Llei 3/2018) Preservar la seguretat de les persones, béns i instal·lacions Treballadors/res

 

Ciutadania
Identificatives No n'hi ha Des de la captació 1 mes
Control d'accés Vigilància i control de les obligacions i deures laborals (art 20.3 de l'E.T.)

 

Interès legítim en garantir la seguretat de les persones, béns i instal·lacions
Control laboral

 

Preservar la seguretat de les persones, béns i instal·lacions
Treballadors/res

 

Ciutadania
Identificatives (empremta digital) No n'hi ha Des de la recollida 1 mes 
Gestió de visites o esdeveniments Consentiment de la persona interessada Preservar la seguretat de les persones, béns i instal·lacions Ciutadania Identificatives No n'hi ha Des de la recollida 1 curs escolar 
Monitorització TI Garantir la seguretat de la xarxa i de la informació (considerant 49 RGPD)

 

Vigilància i control de les obligacions i deures laborals (art 20.3 de l'E.T.)
Garantir la seguretat de la xarxa

 

Control laboral
Treballadors/res Identificatives No n'hi ha Des de la recollida 15 dies
Gestió de becaris/àries o alumnes en pràctiques Consentiment de la persona interessada Ajustar la formació al departament més adequat Becaris/àries o alumnes en pràctiques Identificatives, personals, laborals No n'hi ha Finalització de la relació 1 any

 

Mesures de seguretat

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes a l'Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica i que es troben descrites en els documents que conformen la Política de protecció de dades i seguretat de la informació d'EMAYA.

subir