A+ a-

Pagament de factures

Pagament de factures

Per a facilitar el pagament de les factures als clients, aquestes es poden abonar de les següents maneres:


- A través de la secció de l'Oficina Virtual d'aquest mateix portal.
- Personant-se en les nostres oficines, per finestreta, en la secció de Recaptació. Si no es té la factura es pot fer el pagament indicant el nombre de compte contracte;
- En tots els bancs que figuren detallats en les factures fins al venciment de les mateixes, 30 dies a partir de la data d'emissió de la factura;
- A través d'un gir postal, en el qual s'ha d'indicar el nombre de compte contracte, el nombre de factura que s'abona i les següents dades: EMAYA, Empresa Municipal d’aigües i clavegueram, S.A. (Departament Recaptació), C/ Juan Maragall, 3 CP 07006;
- Per domiciliació bancària.
Domiciliació bancària

En el Departament d'Abonats, indicant simplement el nombre de compte contracte que té l'abonat i els 20 dígits (codi bancari, nombre d'oficina, dígit control i el nombre) del compte bancari.

Remetre a: EMAYA (Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram S.A.)
Departament d'Abonats. C/ Juan Maragall 3, Palma. CP 07006
Telèfon: 971 774304
Email: adm@emaya.es
Descàrregues
La Factura
Factura, senyalització del número de compte contracte