+ A - A

Mapa Web
  DIRECCIÓ TÈCNICA
    PROJECTES
        Biomasa
    TIC
        Comunicació
        Sistemes
        Desenvolupament
        Help Desk
        Automàtica
        Xarxes
        Contact Center
        Telecomandament
  MEDI AMBIENT
    MEDI AMBIENT
    Neteja
    Tallers
        Contaminació per gasos
        Mapa de renous
    Tràfic total
  RECURSOS HUMANS
    Convenis
    Personal
    Formació
    Servei mèdic
  ADMINISTRACIÒ
    Abonats
    Tresoreria
    Compres
    Comptabilitat
  CENTRALS
    CENTRALS
    Escorrenties
    Depuració
        EDAR-Palma 1
        EDAR-Palma2
    Laboratori
    Embassaments
    ETAP Lloseta
    Manteniment
  XARXES
    XARXES


  Usuaris
    Dades usuari
    Canvi e-mail
  Sol·licituds
    Canvi titular
  EINES  FAQ


  ATENCIÓ AL CLIENT
    Contractació
        Baixa comptador
        Canvi titular
        Canvi idioma
        Tarifa família nombrosa
        Comptadors individuals
    Facturació
        La factura
        Tarifes
        Reglaments / Ordenances
        Duplicat factura
        Domiciliació bancària
        Lectura comptadors
  RECOLLIDA
    CANI-PARK
  PAGAMENT DE SERVEIS
  PERFIL DEL CONTRACTANT
        Adjudicacions
        Concursos
        Adjudicacions
        Concursos
        Adjudicacions
        Concursos
        Accessoris
        Vàlvules
        Comptadors
        Marcs i tapes
        Varis
        Conjunt de fitxes
  NETEJA
    Mercats
  LABORATORI
  VISITES PROGRAMADES
  RRHH