A+ a-

Informació qualitat de l'aigua

El Servei

Les propietats Físico-Químiques de l’aigua de la xarxa de distribució d’EMAYA, mesurades pel nostre laboratori al llarg del mes passat han sigut:

  

MAIG 2017
CONDUCTIVITAT µS/cm 874
pH Unitat pH 7,41
TERBOLESA UNF  <1
AMONI mg/L <0,01
CALCI mg/L 99
RESIDU SEC mg/L 585
MAGNESI mg/L 23
DURESA ºF 34
ºdH 19