Només utilitzem cookies pròpies i analítiques amb l'única finalitat de millorar la nostra pàgina web.
D'acord | Més informació

Missió, visió i valors

MISSIÓ VISIÓ I VALORS

Missió

Gestionar els serveis municipals que es presten a la ciutadania relatius al cicle integral de l’aigua, la recollida de residus sòlids urbans i la neteja viària, garantint en cada un la màxima qualitat i eficiència, en un marc de sostenibilitat econòmica i ambiental.

La nostra tasca es basa a:

 • Disposar d’un sistema de recollida de fems òptim, còmode i econòmic, utilitzant els millors mètodes en la disminució de rebuig, en el foment del reciclatge i en la reducció del consum d’energia.

 • Oferir un servei de neteja viària mitjançant sistemes d’agranada que mantinguin els nostres carrers nets i en bon estat.

 • Gestionar els recursos tenint cura de la sostenibilitat econòmica i ambiental, anul·lant els impactes negatius a l’entorn.

 • Gestionar el cicle integral de l’aigua de Palma, des de la captació als embassaments, fonts
  i pous, el tractament per a fer-la potable, la distribució a través de la xarxa de canonades, i la depuració i la reutilització de l’aigua.

 • Millorar la qualitat de vida de la ciutadania introduint millores contínues que permetin incrementar la qualitat de l’aigua potable.

 

Visió

A EMAYA volem ser líders exemplars en sostenibilitat ambiental.

Volem defensar i promoure l’economia circular, treballant per un nou model de societat que utilitzi i optimitzi els materials i els residus donant-los una segona vida; és a dir, fomentar les accions de Reduir, Reutilitzar i Reciclar.

Volem millorar cada dia la satisfacció de la nostra clientela i de les persones que es relacionen amb nosaltres. Només hi ha un desenvolupament sostenible en la gestió dels recursos públics si es compleix la legalitat.

A EMAYA volem ser un referent quant a la nostra actitud per a assolir l’excel·lència i la innovació dels serveis municipals de neteja, recollida i depuració d’aigües, actuant sempre de manera compromesa, transparent, ètica i responsable.

Volem que la nostra gestió satisfaci la ciutadania de Palma garantint la màxima professionalitat en la prestació dels nostres serveis i facilitant-ne l’accés a qualsevol informació que necessiti.

 

Valors

El treball, la persona i el medi ambient com a elements essencials d’EMAYA es concreten en cinc valors adaptats per a tots i totes en el nostre desenvolupament professional:

 • Integritat: com a gestors de recursos públics i prestadors d’un servei públic de naturalesa municipal, a EMAYA assumim la responsabilitat d’actuar íntegrament mitjançant un comportament honest, digne i ètic. Cal generar confiança basada en una gestió transparent i que es trobi a l’abast de tothom.
 • Innovació: la cerca de l’excel·lència exigeix la millora contínua i la innovació per a dotar de major eficàcia i eficiència la prestació dels serveis en benefici de les persones i el medi ambient.
 • Vocació de servei públic: som una empresa orientada a la clientela i a la ciutadania, amb vocació d’oferir uns serveis públics de qualitat que garanteixin la seva satisfacció, a més d’establir unes relacions honestes, sinceres, amb un tractament pròxim i respectuós.
 • Respecte del medi ambient: per a nosaltres és prioritari el respecte i el compromís amb el medi ambient, minimitzant l’impacte ambiental de les nostres actuacions i contribuint a la preservació i la conservació de la biodiversitat. Volem acostar la ciutadania a la realitat del nostre medi natural per a fomentar canvis d’actitud que n’afavoreixin el respecte i la conservació.
 • Persones: a EMAYA ens preocupen les persones, tant les que hi fan feina o es relacionen de forma professional amb nosaltres, com la clientela i les persones usuàries, que gaudeixen del millor servei.
subir