Amb motiu de l'entrada en vigor del nou Reglament general de protecció de dades, hem adaptat la nostra política de privacitat als requeriments del nou Reglament. Volem ser transparents sobre quines dades recopilam, com les utilitzam i els drets que teniu per a controlar les vostres dades, per la qual cosa us demanam que llegiu atentament la Política de Privacitat i la política de cookies
D'acord | Més informació

Portal de transparència

Portal de transparència

A EMAYA la transparència és un valor essencial. Com a empresa íntegra i responsable, entenem que hem d’oferir la major transparència possible sobre el flux d’informació relacionat amb totes les activitats que desenvolupam.

Oferta pública de treball a EMAYA

 

 

Concursos oposició

Consulta totes les ofertes de concursos oposició que hi ha en curs i les que han finalitzat.

 

Processos de selecció

Consulta els processos de selecció en curs.

 

Borses de treball

Apunta't a les borses de treball obertes.

 

Estructura organitzativa

Organigrama de Presidència, Serveis Corporatius, Cicle de l'Aigua i Qualitat Urbana.

Alts càrrecs

NEUS TRUYOL CAIMARI

Presidenta

IMMA MAYOL BELTRAN

Gerent

Perfil del contractant

Consultau els contractes d'obra, de subministrament, i de serveis en curs, així com l'històric de tots els contractes adjudicats.

Apartat Perfil del contractant

Contractes menors adjudicats

Per accedir a la relació de contractes menors adjudicats, seleccioneu l’apartat “Documents” del perfil del contractant d’EMAYA a la Plataforma de Contractes del Sector Públic.

Accedir

Consell d'Administració

El Consell d'Administració de l'Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram de Palma (EMAYA) el formen:

REGIDORS CÀRREC
Neus Truyol Caimari Presidenta
Martín Perdiz, Antònia Vocal
García Campos, Adrián Vocal
Bauzá Alonso, Mª José   Vocal
Bauzá Simó, Josep Lluís Vocal
Miquel Ballester Oliver Secretari
Joan Cañellas Vich Interventor

  Comptes anuals

Informe sobre els comptes anuals d'EMAYA, que comprenen el balanç a 31 de desembre de 2018, el compte de pèrdues i guanys, l'estat de canvis en el patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectiu i la memòria corresponents a l'exercici acabat en aquesta data.

Descarregar
subir