Amb motiu de l'entrada en vigor del nou Reglament general de protecció de dades, hem adaptat la nostra política de privacitat als requeriments del nou Reglament. Volem ser transparents sobre quines dades recopilam, com les utilitzam i els drets que teniu per a controlar les vostres dades, per la qual cosa us demanam que llegiu atentament la Política de Privacitat i la política de cookies
D'acord | Més informació

28 Ago 2017

 

 

PLAÇA INDEFINIDA DE TÈCNIC DE PLANIFICACIÓ I ESTUDIS

Bases de la convocatòria

 

CORRECCIÓ D'ERRADES DE LES BASES ESPECÍFIQUES (CATALÀ): 

  • Apartat V-d) - Incorporació al lloc de feina, on diu: "Si no està finalment interessat en la plaça temporal i hi renuncia o no compleix el procediment d’acceptació de la plaça" ha de dir "Si no està finalment interessat en la plaça i hi renuncia o no compleix el procediment d’acceptació de la plaça".
  • Apartat Característiques del lloc de feina i memòria justificativa de la necessitat, en quan al grup professional i tipologia de la plaça, on diu: "segons Annex III del V Conveni col·lectiu estatal d’indústries de captació, elevació, conducció, tractament, distribució, sanejament i depuració d’aigües potables i residuals – BOE núm. 264, de 4 de novembre de 2015", ha de dir "segons l’art. 21 del Conveni colectiu del sector de neteja pública, viària, riscs, recollida, tractament i eliminació de residus i neteja i conservació de clavegueram".

 

Temari examen

 

Actes i comunicacions

Tornar
subir