Amb motiu de l'entrada en vigor del nou Reglament general de protecció de dades, hem adaptat la nostra política de privacitat als requeriments del nou Reglament. Volem ser transparents sobre quines dades recopilam, com les utilitzam i els drets que teniu per a controlar les vostres dades, per la qual cosa us demanam que llegiu atentament la Política de Privacitat i la política de cookies
D'acord | Més informació

15 Nov 2017

 

PLAÇA INDEFINIDA DE TÈCNIC EN CONTRACTACIÓ

Bases de la convocatòria

 

Temari examen

  1. Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 novembre
  2. Llei 31/2007, de 30 d'octubre
  3. Ordre HAP / 2846/2015, de 29 de desembre
  4. Instruccions internes de contractació
  5. Modificació puntual Instruccions internes de contractació

CORRECCIÓ D'ERRADES DE LES BASES ESPECÍFIQUES: al punt: V.SOL·LICITUDS a) : en cas de no haver-ho fet, s’ha de presentar un certificat d’empresa degudament signat i segellat on constin, com a mínim, el nom i llinatges de l’aspirant, període treballat, càrrec ocupat i funcions.

Termini de presentació: d’avui, 21 de noviembre, fins dia 24 de novembre a les 13.00

Actes i comunicacions

Tornar
subir