Amb motiu de l'entrada en vigor del nou Reglament general de protecció de dades, hem adaptat la nostra política de privacitat als requeriments del nou Reglament. Volem ser transparents sobre quines dades recopilam, com les utilitzam i els drets que teniu per a controlar les vostres dades, per la qual cosa us demanam que llegiu atentament la Política de Privacitat i la política de cookies
D'acord | Més informació

Control de qualitat de l'aigua

Control de qualitat de l'aigua

El Laboratori d’EMAYA s’encarrega de garantir la qualitat de l’aigua de consum fent els controls i anàlisis que són necessaris segons la legislació vigent.

Es controlen i analitzen permanentment les següents instal·lacions:

  • Centres de captació
  • Estacions de Tractament d’Aigua Potable
  • Dipòsits de capçalera
  • Dipòsits reguladors
  • Gestors de lliurament
  • Xarxa de distribució

El Laboratori d’EMAYA també ofereix serveis integrals d'anàlisi d'aigua (presa de mostres, anàlisis, informes) a qualsevol persona o empresa que ho sol•liciti.

Més informació

Al Laboratori d’EMAYA es programen els tipus d’anàlisis que s’han de fer i la seva freqüència, la presa o recollida de mostres i es fan les determinacions fisicoquímiques i/o microbiològiques, segons la planificació establerta.

subir