A+ a-

Gestió de Qualitat

EMAYA, Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram, S.A., a partir del compliment dels requisits legals i reglamentaris aplicables a totes les activitats de l’empresa, desitja atendre les exigències dels nostres clients i millorar contínuament els serveis públics que es presten a la ciutadania assumint els següents compromisos:
  • Aportar qualitat de vida a la ciutadania introduint millores que permetin incrementar la qualitat de l’aigua i aconseguir una ciutat més neta i confortable.
  • Contribuir a la qualitat urbana de la ciutat millorant les infraestructures de recollida de residus, actuant sobre els abocadors il·legals i modernitzant les xarxes de distribució d’aigua potable i de clavegueram.
  • Respectar el medi ambient fomentant la reducció de residus, la recollida selectiva, el reciclatge i la reutilització. Contribuir a la lluita contra el canvi climàtic, protegir els recursos naturals i promoure l’ús responsable de l’aigua potable fomentant també el manteniment correcte dels aljubs.
  • Millorar la qualitat de l’aigua de les platges i de l’ecosistema marí
  • Aconseguir ser una empresa pública valorada i estimada per la ciutadania assumint criteris d’eficiència i transparència empresarial amb els nostres proveïdors i garantint els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat en les contractacions de personal.
  • Invertir en innovació i coneixement per a aplicar la tecnologia més capdavantera en la gestió del medi ambient i incorporar millores en els vehicles i la maquinària utilitzada.
  • Incentivar la capacitació, la formació i la promoció del personal per a millorar la nostra professionalitat i la nostra satisfacció a la feina.