A+ a-

Servei de Prevenció

El Servei


El Servei de Prevenció és l'encarregat de protegir als treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. Aquesta protecció s'aconsegueix aplicant mesurades conformement als següents principis generals:
 • Evitar els riscos
 • Avaluar els riscos que no pugui evitar
 • Combatre els riscos a l'origen
 • Adaptar els mètodes i equips de treball a la persona i a cada lloc de treball
 • Tenir en compte l'evolució de la tècnica
 • Substituir el perillós pel que comporti poc o cap perill
 • Planificar la prevenció
 • Adoptar mesures que anteposin la protecció col·lectiva a la individual
 • Donar les degudes instruccions als treballadors.

 

Actuació del servei de prevenció d'EMAYA


La Llei de Protecció i Prevenció de Riscos Laborals de 8 de novembre de 1995, defineix als Serveis de Prevenció com: “El conjunt de mitjans humans i materials necessaris per realitzar les activitats preventives a fi de garantir l'adequada protecció de la seguretat i la salut dels treballadors”.

L'objectiu, per tant, es basarà en la prevenció a través de la millora en les condicions de treball. Per a això cal conèixer l'estructura i el funcionament de l'empresa, analitzant els llocs de treball de manera objectiva, precisa i senzilla.

EMAYA s'estructura en: àrees, departaments i serveis. L'àrea està integrada per uns departaments i aquests al seu torn per uns serveis que agrupen uns llocs de treball, cadascun d'ells amb uns blocs de tasques homogènies.

En els llocs de treball, en matèria de prevenció, es defineixen els següents conceptes :
 • Tasques específiques i la seva organització amb mitjans humans
 • Condicions de l'ambient de treball, determinant els factors físics, químics i biològics. Postures i cadències de la tasca
 • Equips de treball. Nivell de mecanització, maquinària i eines usades
 • Riscos als quals queden sotmesos per les condicions de l'entorn laboral
 • Malalties professionals previsibles
 • Accidents laborals detectats
 • Mesures de prevenció adoptades i mesures de protecció usades.
Amb la informació obtinguda identifiquem els perills i elaborem el mapa de riscos que permeten adoptar les mesures correctores necessàries i rectificant conductes insegures.
Descàrregues