A+ a-

Recursos Humans

RRHHL'Àrea de Recursos Humans de Emaya s'ocupa de les relacions amb altres administracions, comitès d'empresa i sindicats. A més, s'encarrega de tots els aspectes de la relació laboral entre el treballador i l'empresa.

Les tasques principals de l'àrea són:
 • Negociar convenis;
 • Comissions Paritàries;
 • Comitès de Seguretat i Salut;
 • Propostes d'acord al Consell d'Administració;
 • Avaluació dels llocs de treball;
 • Mantenir l'administració de personal tant quant a la correcció de les diferents situacions com a l'emissió d'informacions referent a la mateixa;
 • Establir sistemes de selecció de nou personal, assegurant en tot moment el principi d'igualtat d'oportunitats, tant en les promocions internes com en les seleccions externes;
 • Assegurar la formació permanent de personal, establint programes de formació i entrenament per a una adequació permanent a l'evolució tecnològica i organitzativa. També s'introdueix la formació en el lloc de treball com a mitjà per a l'actualització de competències, el desenvolupament d'actituds positives cap a la seva funció i com a motivació personal;
 • Fer observar la normativa legal assegurant
 • se que els comandaments en tots els seus nivells resolguin els problemes que afecten al personal a les seves ordres amb promptitud;
 • Mantenir una actitud general de fermesa en l'exigència del compliment dels deures respecte als drets, a fi de garantir el tracte equitatiu a tot el personal;
 • Controlar la disciplina necessària entre el personal d'acord amb la normativa laboral vigent a cada moment;
 • Gestionar les relacions amb el personal, rebent suggeriments i negociant en situacions de conflicte, establint les lleres de diàleg i relació amb els Comitès i Sindicats de l'empresa amb la finalitat d'aconseguir un desenvolupament harmònic de les relacions de treball.
La ubicació física de Personal i Formació, dels Serveis Mèdics i de Prevenció, queden situats a Son Pacs.