A+ a-

Servei Jurídic

La Secretaria Tècnica desenvolupa tasques pròpies d'informació, assessorament, atenció i defensa legal en l'àmbit de l'empresa i específicament als òrgans de decisió executiva, en el marc d'una multiplicitat de legislacions concurrents –europea, nacional, autonòmica i local-. També coordina la informació legal i jurídica entre les diverses Àrees de l'empresa, harmonitzant amb aquestes les decisions provinents de Gerència i Adreça Tècnica per a una millor eficiència i seguretat operativa.

Aquest departament participa activament en la vida ordinària del Consell d'Administració de EMAYA, organitzant el seu funcionament i administrant formal i tècnicament el contingut dels assumptes a tractar que li són propis. Igualment s'encarrega de documentar el resultat de les deliberacions del Consell d'Administració en les pertinents Actes.

Consideració especial mereix l'esforç en l'estudi de la Llei del Sector Públic i el seu àmbit d'aplicació, considerant l'especificitat i casuística de la Llei en matèria d'aigües, energia i comunicacions. L'adaptació a les noves exigències de la Llei en matèria de contractació i licitació pública, en un exercici d'intensa activitat en l'execució de projectes i d'obra pública licitada, posen de manifest l'ingent i meritori esforç d'estudi i aplicació realitzat.

Criteris obvis de modernització de l'empresa i de millora en l'organització i funcionament dels serveis han fet necessària la creació d'un òrgan que ens permeti agilitar i homogeneïtzar les tasques d'anàlisis, valoració i qualificació dels concursos. En aquest sentit, l'Oficina Tècnica i el Gabinet Jurídic han treballat conjuntament per dotar als procediments de contractació de EMAYA d'una transparència total, dotant d'un tracte d'igualtat als candidats, salvaguardant la lliure competència i assegurant una estabilitat pressupostària i control de la despesa a l'hora de realitzar obres, adquirir béns i/o contractar serveis. Per aconseguir aquest gran repte es va crear la Comissió Tècnica de Valoració que ha permès establir les bases sobre les quals versaran les adjudicacions dels procediments de contractació de EMAYA, homogeneïtzant la valoració, qualificació i elaboració de les proposicions d'adjudicació dels contractes. Aquest gran esforç ha permès treure a licitació una major quantitat d'obres de subministrament i serveis, amb especial importància d'aquelles matèries que fins a dia d'avui mai s'havien licitat, i que globalment, gràcies a l'esforç i implicació de tots els departaments de EMAYA, ha suposat un gran estalvi econòmic.

Una de les principals inquietuds de la Secretaria Tècnica al llarg de l'any 2009 ha estat sens dubte, traslladar a l'àmbit ciutadà, dels usuaris i clients de la companyia, una atenció personalitzada de les queixes, reclamacions i suggeriments en relació al servei que es dóna. Aquesta dinàmica de millora de relacions socials i de coneixement de l'empresa en l'àmbit de la societat a la qual serveix, ha propiciat sinergies implicades, actives i decidides en l'ampliació de les relacions externes i institucionals, amb marcat signe identitari alhora que de renovació i modernització de la imatge de l'empresa.

Des de l'any 2009 la Secretaria Tècnica gestiona el Registre General de EMAYA, que té el compromís de prestar servei de qualitat que contribueixi a una major proximitat als ciutadans i els ofereix, en les seves relacions amb EMAYA, una comunicació més eficaç, eficient i transparent, garantint-los l'exercici dels drets reconeguts per la Llei 30/1992 en matèria de registres. El Registre General és on es gestiona tota la comunicació escrita que sigui presentada o que es rebi en qualsevol unitat de EMAYA i on s'anoten la sortida dels escrits i comunicacions oficials dirigides a altres òrgans o particulars.

La Secretaria Tècnica i el Servei Jurídic sota la seva adreça, tenen com a màxima en el desenvolupament de les seves activitats, l'exercici del principi de prudència, eficiència, responsabilitat derivada de les exigències pròpies d'una empresa proveïdora de serveis públics essencials per a la ciutat de Palma.