A+ a-

Projectes

L'Àrea d'Obres i Projectes assumeix la responsabilitat d'executar les obres de EMAYA que exigeixen la redacció d'un projecte i la seva contractació amb tercers.

Està configurada pels següents departaments i serveis:

 • Departament de Projectes
 • Departament d'Obres
 • Servei de Topografia
 • Servei de Delineació

Processos

Conjuntament els departaments d'Obres i Projectes, amb els serveis de Topografia i Delineació assumeixen per a la realització d'una obra per contracte, les següents funcions:

 • Anàlisi de les necessitats i estudi d'alternatives.
 • Aixecament topogràfic, amb seguiment de l'obra i actualització del plànol de serveis projecto de l'Ajuntament de Palma.
 • Redacció del projecte, estudis de seguretat i impacte ambiental.
 • Tràmits per a l'obtenció de llicències, permisos, expropiacions i drets de pas.
 • Preparació de subhastes i concursos, anàlisis d'ofertes, propostes d'adjudicació i contractes.
 • Adreça de les obres, que inclou la coordinació de seguretat i salut, i la certificació, recepció i liquidació de les mateixes.

Obres

Les obres necessàries per al compliment de l'objecte social de EMAYA comprenen una àmplia diversitat: Aigua potable

 • Captacions, sondejos, azud
 • Estacions de bombament
 • Dipòsits
 • Grans artèries
 • Conduccions de distribució
 • Connexions de servei domiciliàries

Aigües residuals

 • Connexions de servei domiciliàries
 • Xarxa de clavegueram
 • Impulsions d'aigües residuals
 • Plantes depuradores
 • Instal·lacions de regeneració d'aigües.

Residus sòlids urbans

 • Punts verds
 • Xarxa de recollida pneumàtica i recollida soterrada
 • Abocadors

Obres complementàries

 • Edificis de EMAYA (oficines, tallers, magatzems, ...)

Més sobre projectes:

Biomassa