A+ a-

Direcció Tècnica

Continuant amb la línia iniciada l'any 2008, l'Adreça Tècnica potència el pla d'estratègia empresarial sobre els conceptes clau de visió, missió i valors, posant sobretot èmfasi durant el 2009 en l'aspecte de missió. Amb aquesta premissa es pretenen aconseguir els resultats òptims fixats i consolidar el paper de l'empresa com a servei al ciutadà.

El desenvolupament de l'estratègia empresarial s'ha dut a terme a partir d'un doble vessant, externa i interna. L'objectiu ha estat reforçar els llaços de les relacions institucionals i defensar els interessos de EMAYA com a empresa de serveis destinada al ciutadà.

D'aquesta manera s'han realitzat gestions i reunions amb el Ministeri de Medi ambient per realitzar propostes per renovar les infraestructures de sanejament i depuració de Palma, amb l'objectiu de donar una solució de qualitat i millora ambiental para li municipi. Les gestions van culminar amb la signatura d'un Protocol General entre el Ministeri de Medi ambient, Mitjà Rural i Marí i el Govern de les Illes Balears, pel qual es fixa el Marc General de col·laboració en l'àmbit de Sanejament i Depuració per a l'execució del Pla Nacional de Qualitat de les Aigües 2007-2015.

Amb la Conselleria de Medi ambient es van negociar les infraestructures finançades segons el Cànon de Sanejament del Govern Balear. Aquesta acció va culminar amb la signatura d'un Protocol General entre la Conselleria de Medi ambient del Govern Balear i EMAYA en matèria d'aigües en el terme municipal de Palma. D'entre les infraestructures destaquen les millores d'impulsions de zones costaneres i d'equips de depuració.

Amb l'Ajuntament de Palma es gestionen propostes per a la realització de projectes de millora d'infraestructures de proveïment d'aigua potable, clavegueram i dotació de sistemes avançats de recollida de residus urbans, segons el Pla Feilo.

Finalment cal citar les negociacions amb el Consorci Platja de Palma per renovar les infraestructures de la zona de la Platja de Palma amb la signatura d'un conveni segons el qual EMAYA realitzarà les tasques tècniques per a l'execució de les obres de punts verds, Caz, contenidors soterrats i millores a la xarxa.