A+ a-

Telecomandament

El centre de control de Telecomandament controla el cicle integral de l'aigua a través d'un sofisticat sistema de monitoratge de totes les seves instal·lacions i equips. Mitjan- çant els mesuradors de cabal i altres dispositius, EMAYA pot monitoritzar, tots els dies de l'any i en temps real, l'estat de les xarxes de distribució i sanejament, així com d'altres elements de gran importància com els embassaments i els dipòsits reguladors d'emmagatzematge.

Durant 2013 es va incorporar una millora molt important en la utilització dels sondejos i pous que permet un estalvi en la despesa elèctrica molt considerable. Així, a partir d'aquest any, en lloc d'actuar sobre ells en funció únicament de la demanda i de les restriccions establertes per a la seva explotació, s'utilitzen quan el preu de l'energia és més barat (aquesta energia s'ha adquirit prèviament mitjançant licitació a l'empresa que comercialitza més barats els kilowatts/hora consumits).

Tota la gestió es realitza amb aplicacions informàtiques (SCADA, ERP, BPM i GIS) i no s'utilitza cap registre en paper, la qual cosa permet tenir les dades de forma estructurada per a poder analitzar la informació.

Control i supervisió de dades

A través d'un sistema SCADA se supervisen i controlen totes les instal·lacions i equips a la xarxa d'aigua potable i residual, garantint el correcte funcionament del cicle de l'aigua des de la seva captació i explotació fins al seu posterior subministrament i depuració des de les estacions d'impulsió fins a les depuradores. Actualment la xarxa de telecontrol monitoritza 116 estacions remotes, 73 mesuradors de cabal i es processen aproximadament unes 100 dades per minut. Per al correcte control de les instal· lacions també es controlen un altre tipus de variables com les que transmeten els mesuradors de nivell, pressió, conductivitat, variadors de freqüència, etc.

Durant els 365 dies de l'any s'han assegurat el subministrament i la pressió d'aigua potable mitjançant el correcte control sobre els dipòsits reguladors i les principals xarxes de transport i distribució, i s'han evitat els abocaments d'aigües residuals a causa del correcte control dels nivells en les càmeres de les estacions d'impulsió d'aigües residuals.

S'han controlat i supervisat les dades de totes les instal· lacions d'EMAYA i s'han realitzat més de 180000 intervencions per part dels operadors de Telecomandament, sempre actuant en funció d'allò establert en els procediments de treball.

De la supervisió de les dades del SCADA i de les incidències comunicades pel personal de les brigades del departament de Manteniment s'han registrat a l'ERP les sol·licituds d'intervenció per tal que els responsables de les diferents seccions planifiquin els manteniments correctius necessaris. Durant l'any 2013 es van generar un total de 1296 avisos, i destaquen el volum generat en les intervencions d'electricistes (464) i mecànics (625).De la supervisió de les dades de l'SCADA i de les incidències comunicades pel personal es generen en l'ERP les sol•licituds d'intervenció per al servei de Manteniment. Durant l'any 2011 s'han generat un total de 1.965 avisos (tipus Z1).

Atenció i gestió telefònica

L'atenció i gestió telefònica es classifica principalment en dos grans grups:

A l'operadora de Son Tugores, durant les 24 hores del dia, es reben telefonades principalment del personal d'EMAYA per a comunicar incidències en les instal·lacions o relacionades amb la gestió del manteniment o l'explotació dels recursos disponibles. Des de Telecomandament es gestionen les intervencions del personal de guàrdia de l'empresa durant l'horari no laboral.

En l'horari no cobert pel Contact Center, s'atenen i gestionen les telefonades realitzades pels ciutadans al 900 724 000.

  telefonades rebudes
Operadora Son Tugores 21.207
90072400 (*) 12.331
TOTAL 33.538


(*) En horari no cobert pel Contact Center

TOTAL AVISOS
Manteniment xarxes Recollida Neteja Recollida de trastos Abonats TOTAL
1.296 3.003 474 497 1.676 972 7.938

A més de les tasques relacionades amb la supervisió de les instal·lacions i el control de les avaries i urgències, s'ha continuat col·laborant amb els cossos de seguretat en cas de situacions d'emergència o d'incendi.