A+ a-

Manteniment

Manteniment 


  El departament de Manteniment s'encarrega de realitzar les actuacions necessàries per a la instal·lació i manteniment dels equips, sistemes i centres que siguin propietat de EMAYA o tingui atribuïda la seva gestió i/o explotació, amb personal propi o subcontractat, per mantenir-los permanentment en bon estat de funcionament.

La gestió del Manteniment es realitza mitjançant l'aplicació SAP. S'estructura sobre la base d'unes dades mestres (ubicacions tècniques i equips) i uns fluxos de procés (manteniment correctiu, manteniment preventiu i compres).

Durant l'any 2006 es van realitzar 3164 intervencions del Servei de Manteniment, distribuïdes de la següent forma:

Concepte Quantitat
MECÁNICS 664
ELECTRICISTES 1031
JARDINERIA 398
PINTURA 149
OBRA DE PALETA 170
AUTOMÀTICA 752