A+ a-

Escorrenties


Una instal·lació d'alt rendiment denominada Densadeg separa les matèries en suspensió presents en les aigües procedents de fonts naturals i/o dels vessaments.

Perquè sigui possible realitzar la separació d'una suspensió coloidal en condicions satisfactòries de velocitat és necessari aglomerar els col·loides per formar partícules de mesures més grans. Per tant, la suspensió s'ha de realitzar mitjançant mètodes artificials:

  • Una desestabilització per addició de reactius que anul·len les forces repulsives.
  • Una aglomeració dels col·loides descarregats. S'anomena coagulació el fenomen de desestabilització i floculació per a l'aglomeració dels col·loides descarregats.

La coagulació consisteix a agrupar els possibles col·loides (petites partícules amb càrregues elèctriques, generalment negativa) presents en l'aigua. En afegir coagulante els col·loides perden la seva càrrega elèctrica i s'uneixen format partícules de major grandària.

La floculació consisteix a afegir floculantes, també anomenats ajudants de coagulació, que augmenten el volum, pes i cohesió dels flòculs.

LÍNIA DE TRACTAMENT

Càmera d'arribada: Volum 224 m3 Càmera de desbastament amb una canonada d'entrada d'aigua bruta D/N 600 mm prevista per a una cabal nominal de disseny de 463 L/s a una velocitat d'1.64 m/s. Dosant-se en ella clor gas per a la desinfecció.

Coagulació: Volum 57 m3 Càmera en la qual existeix un electroagitador d'alta velocitat dosant-se en ella el coagulante Clorur Fèrric.

Floculació: Volum 251 m3 Càmera que rep el cabal de la coagulació amb recirculació de fangs afegida, passant per un reactor-agitador de flux ascendent a baixa velocitat, conservant i acumulant flòcul per posteriorment desbordar en continu els flòculs engrossits al decantador, el temps de retenció en aquesta càmera és de 9 minuts.

DECANTACIÓ Volum 815 m3 Càmera en la qual es produeix la clarificació i decantació de l'aigua tractada amb el seu posterior avanç cap a les plaques lamelares i finalment a la càmera d'aigua tractada. Uns braços amb rasquetas de fons, accionats mitjançant un grup motorreductor, giren per la base del decantador afavorint l'arrossegament de fangs al centre del mateix, passant a través d'un con invertit cap a les bombes de recirculació de fangs. En la seva línia existeix una derivació dels mateixos cap a l'exterior (fangs no desitjats).

AIGUA TRACTADA Volum 469 m3 És la càmera final del tractament, des de la quin l'aigua és impulsada mitjançant 4 bombes de 155 L/s cadascuna cap a l'arqueta de barreja dels dipòsits reguladors de Son Tugores.

POLIPACKÉs un equip per a la preparació automàtica del floculante. Està compost de tres càmeres, barreja, maduració i dosatge. A través de sondes de nivell l'equip inicia la preparació del producte, que és impulsat a la càmera de floculació mitjançant unes bombes dosificadores, i diluït per disminuir la viscositat del producte.