A+ a-

Centrals

 

Evolució de les reserves i qualitat de l'aigua. Evolució de les reserves i qualitat de l'aigua


L'any 2012 s'ha caracteritzat per una pluviometría baixa, havent-se recollit en l’embassament de Gorg Blau un total de 933.5 l/m2, enfront dels 1.388.6 l/m2 de mitjana anual del període 1991-2012, la qual cosa suposa que el passat any hagi estat el tercer més sec dels darrers 22, amb unes precipitacions gairebé un 33 % inferiors a la mitjana del període considerat. Cal posar de manifest també, que les precipitacions han estat molt irregulars, concentrant-se principalment en dos mesos octubre amb 212 l/m2 i i noviembre amb 255 l/m2, registrant-se en els restants deu mesos tan sol 466 l/m2, per la qual cosa en línies generals va ser un any sec.

No obstant l’escasa pluviometría anual, el proveïment d'aigua de qualitat ha estat plenament garantit i al final d’any els recursos es troben en uns nivells satisfactoris, havent-se recuperat un 93 % del nivell dels aqüífers subterranis des dels seus nivells més baixos. Les plujes de finals d’any vàren permetre en els embassaments a final de l’any 2013, una reserva de 6,43 Hm3 equivalents a gairebé el 53.58 % de la seva capacitat màxima.

 

Captacions durant l'any 2012


La distribució dels volums subministrats en cada centre de producció va ser la següent:

Pròpies d'Emaya
Localització Metres cúbics
Embassaments 7.217.158
Fonts 6.715.920
Subterrànies Nord 11.060.637
Subterrànies Plà 9.675.048
Potabilitzades 1.209.878
Total captacions Pròpies 35.878.640


Adquirides
Localització metres cúbics
Total Adquirides 0
El mes de major consum va ser agost que demandà una mitjana de 115.126 m3/dia, i el de menor febrer amb 85.505 m3/dia