A+ a-

Comptabilitat

La labor primordial d'aquest Servei és la de mantenir el control econòmic-financer de l'Empresa i proporcionar informació financera diària, tant interna com externament.

Comptabilitat financera
Com a conseqüència del Reial decret 1514/2007 de 16 de Novembre, EMAYA té adaptat el seu sistema comptable al nou Pla General de Comptabilitat donis de l'1 de Gener de 2008.

La formulació dels comptes anuals correspon al Servei de Comptabilitat i consta dels següents documents:

  • Balanç de situació
  • Explica de resultats
  • Estat de canvis en el patrimoni net
  • Estat de fluxos d'efectiu
  • Memòria

Es realitza un seguiment mensual que es reflecteix en les anotacions que recullen les dades de les nòmines, lísings, liquidacions de préstecs, subvencions, previsions mensuals, compensacions, etc. Comptabilitat rep el suport de la resta de departaments per al correcte reflex de l'entrada de dades que quedin expressats en diaris i extractes comptables, balanços de comprovació, balanços de situació, llistats d'IVA, llistats del 347, llistats IRPF, lloguers, llistats IRPF professionals.

A més, i prèvia realització de pressupostos anuals, a través dels centres de cost i del control de gestió s'obté una major i més precisa informació socioeconòmica, cosa que permet fer un seguiment pressupostari immediat i permanent.

Comptabilitat analítica
Una vegada recopilats totes les dades es procedeix a la creació d'informes, resums dels costos i ingressos de l'Empresa que, comparats amb els pressupostos, reflecteixen les desviacions.

Comptabilitat també realitza una gestió externa actuant com a mediador financer entre l'Empresa i les entitats públiques o privades. Col·labora amb la gestió dels auditors externs, facilita dades estadístiques a entitats com el Banc d'Espanya o l'Institut Nacional d'Estadística i tramita els diferents models de declaració de l'Agència Tributària i del Govern.