A+ a-

Abonats

El Servei d'Abonats i Facturació és el responsable de la contractació, atenció al client, reclamacions, presa de lectures i facturació.

Contractació
En Contractació es gestionen tots els nous clients i sol·licituds de connexió de la xarxa d'aigua potable, clavegueram i pluvials, d'acord amb els procediments establerts per a les normes de qualitat ISO 9001-2008 i la normativa aplicable.

Atenció al client
En atenció al client es gestionen reclamacions, peticions, consultes inherents al servei de proveïment d'aigua i clavegueram, així com les reclamacions del procés de facturació, d'acord amb els procediments establerts per a les normes de qualitat ISO 9001-2008.

Facturació
El procés de facturació comprèn tot el cicle de realització de la lectura, inspecció i facturació. Per dur-ho a terme compta amb personal de servei encarregat de revisar les lectures i les instal·lacions i personal administratiu qualificat per realitzar els processos de càlcul i facturació.

En els últims anys es ve mantenint una tònica de creixement en el nombre d'abonats. Així, a la fi del 2011 es va arribar a una xifra de 90.253.

Des de EMAYA es fomenta la col·locació de comptadors individuals en les modalitats admeses per l'empresa; és a dir, amb subministrament directe de la xarxa o a través de l'aljub comunitari. Aquesta política es materialitza tant en el finançament de les despeses d'adaptació de les instal·lacions interiors dels edificis com en la dels d'instal·lació de mesuradors individuals situats en l'entrada dels habitatges, facilitant a la comunitat de propietaris el fet de poder distribuir la factura de EMAYA de forma proporcional al consum real de cada habitatge.

 

DescàrreguesDades d'abonats