Amb motiu de l'entrada en vigor del nou Reglament general de protecció de dades, hem adaptat la nostra política de privacitat als requeriments del nou Reglament. Volem ser transparents sobre quines dades recopilam, com les utilitzam i els drets que teniu per a controlar les vostres dades, per la qual cosa us demanam que llegiu atentament la Política de Privacitat i la política de cookies
D'acord | Més informació

La nova ordenança respon a les exigències actuals de garantir el benestar animal i les necessitats de convivència i respecte als espais públics

20 Feb 2019

La nova ordenança respon a les exigències actuals de garantir el benestar animal i les necessitats de convivència i respecte als espais públics

Entre d’altres mesures estableix obligacions en relació a les esterilitzacions de cans i moixos, incrementa les quanties de les sancions i insta a l’Ajuntament a promoure la sensibilització i les adopcions per assolir l’objectiu del sacrifici zero

Neus Truyol, regidora d’Ecologia, Agricultura i Benestar Animal ha presentat avui matí l’acord de la Junta de Govern d’elevar al proper ple de l’Ajuntament de Palma l’aprovació inicial de l’Ordenança per a la tinença i el benestar dels animals de família i domèstics a la societat urbana. En cas d’aprovació, la ciutadania i les entitats disposaran d’un termini de trenta dies per presentar-hi al·legacions.

La nova ordenança respon a les noves necessitats actuals, més exigents pel que fa tant a garantir el benestar dels animals que conviuen en els espais urbans, així com més estrictes també en les mesures que garanteixin una convivència harmònica entre humans i animals, i respectant sempre els espais públics. Tal i com ha declarat Neus Truyol “l’anterior ordenança havia quedat desfasada en molts aspectes i ara s’han recollit i plasmat en un nova norma moltes demandes socials, tant pel que fa al benestar animal, les necessitats de convivència i respecte, el reconeixement de la tasca de les entitats i voluntaris i l’objectiu fonamental de l’Ajuntament de sacrifici zero d’animals”

El nou articulat és el resultat de la feina dels tècnics de l’Àrea d’Ecologia i Benestar Animal, així com d’un procés participatiu realitzat durant mesos, que ha suposat reunions amb les associacions de protecció animal i la recollida de propostes per internet i les xarxes socials.

Entre les novetats que aporta la nova ordenança en destacaríem les incorporacions en diverses línies:

Aspectes generals de la nova ordenança:

 • És una ordenança més simple, amb 75 articles front als 105 anteriors. Està centrada en el benestar dels animals, eliminant tota la part d’activitats que és redundant amb la Llei d’activitats i Llei 1/92.
 • S’amplia l’objecte de l’ordenança, on a més d’especificar que és “el benestar dels animals, la regulació de la inserció harmònica dels animals de família a la societat”, s’inclou com a objectiu la participació ciutadana en la protecció dels drets dels animals.

 

 • Es canvia el concepte d’animal “de companyia” per animals “de família”, per contemplar els animals que conviuen amb les persones com a éssers vius amb drets i necessitats, part de la família, i no com a ésser subordinats amb una funció de companyia. Es recull així una de les demandes socials sorgides del procés de participació i debat.

 

Obligacions i paper de l’Ajuntament de Palma:

 

 • Es crea l’Oficina Municipal de Benestar Animal, amb la seva finalitat de donar un tractament integrat a les tasques relacionades amb el benestar animal i la tinença responsable dels animals de família.

 

 • La nova ordenança estableix que l’Ajuntament ha de promoure i realitzar campanyes i accions educatives amb l’objectiu d’assolir el sacrifici zero i fomentar la tinença responsable dels animals, fomentar les adopcions i prevenir l’abandonament dirigides als centres educatius, als diversos professionals implicats, així com a la societat en general. Aquestes accions es podran desenvolupar conjuntament amb entitats sense ànima de lucre. Aquestes accions tampoc es recollien a l’ordenança anterior.

 

 • S’estableix el mandat d’elaborar un reglament i una carta de serveis del Centre Municipal de Son Reus.

 

 • Es deixa constància del reconeixement de les entitats de protecció animal i de la possibilitat de signar convenis també en campanyes de conscienciació.

 

 • L’Ajuntament podrà establir línies de subvencions o ajuts per a les personers o col·lectius vulnerables, per tal de garantir el compliment de les obligacions establertes en aquesta ordenança i, en especial, les relatives a l’esterilització dels animals.

 

Mesures per garantir el benestar animal

 

 • Una novetat és l’establiment d’un nombre màxim de cans i moixos en habitatges urbans: en edificis d’habitatges plurifamiliars (pisos o apartaments) no es permet la tinença de més de tres cans, moixos o d’altres animals assimilables, en total, sense perjudici d’altres limitacions que puguin estar establertes en els estatuts de la propietat horitzontal; en el cas dels immobles unifamiliars o residencials aïllats urbans es permet la tinença d’un màxim de cinc cans i moixos. Es preveuen autoritzacions per a casos justificats.

 

 • També s’incorporen obligacions relatives a les esterilitzacions, no contemplades fins ara; serà obligatòria per als moixos que tinguin accés a les vies i els espais públics, com també a espais privats de concurrència pública, per als cans que romanguin permanentment en finques rústiques, i per a tots els cans potencialment perillosos que no estiguin albergats en un viver o centre de cria degudament autoritzats. Igualment, tots els animals que surtin de Son Reus en adopció han de ser esterilitzats.

 

 

 • S’endureixen les mesures per evitar el comerç il·legal, es prohibeix l’intercanvi no monetari d’animals fora de comerços, fires i mercats legals i els anuncis de venda o intercanvi d’animals a la via pública.

 

 • Es mantenen les prohibicions de torturar i maltractar els animals o infligir-los danys, patiments o molèsties gratuïtes, utilitzar qualsevol classe d’artefactes destinats a limitar o impedir la mobilitat dels animals, que els produeixin danys o patiments o que els impedeixin mantenir el cap en posició normal o mantenir als animals en estat de desnutrició o assedegats.

 

 • Es desenvolupa la normativa de regulació de les colònies felines, s’estableix que l'Ajuntament fomenta, potencia i regula l’existència de colònies de moixos controlades i dona suport als voluntaris o les entitats que tenen cura d'aquestes i del seu entorn. Igualment, l'Ajuntament ha de desenvolupar un Pla de gestió de colònies felines urbanes autoritzades de la ciutat.

 

 • Es modifica l’apartat de modificacions, incorporant els termes que no existien a l’anterior normativa, com “moix salvatgí” i “colònia felina urbana controlada”. El moix salvatgí és el que viu a l'àmbit urbà o periurbà i que no té caràcter sociable amb les persones, per la qual cosa resulta difícilment domesticable. No tenen propietari, requereixen unes determinades condicions de control, i s’han de minimitzar les interferències amb la fauna autòctona. Les colònies felines controlades són grups de moixos d’un espai públic, que compten amb autorització municipal i disposen sempre de persones alimentadores autoritzades.

 

 • Es denega el dret a l’adopció d’animals procedents del Centre Sanitari de Son Reus a les persones que hagin estat objecte d’una sentència penal ferma en matèria de benestar animal o d’una sanció administrativa molt greu d’aquesta Ordenança.

 

Mesures per a una bona convivència

 

 • Es manté la prohibició d’abandonar els excrements dels animals a la via pública i s’incorpora l’obligació de diluir l’orina, mitjançant l'aportació d'aigua, per a evitar l’embrutiment per taques, disminuir la producció d'olors i evitar les molèsties. Aquesta dilució s’ha de fer de forma que no afecti a la resta de transeünts ni a les propietats. S’incorpora la prohibició de dipositar excrements als portals de cases, comerços i altres serveis.

 

 • Es prohibeix donar de menjar a la via pública a qualsevol animal i s’especifica la prohibició per als coloms i gavines, per necessitats de control de la seva població. S’elimina l’excepció que permetia alimentar coloms a la plaça d’Espanya.
 • En relació als animals domèstics, no regulats per l’anterior norma, es prohibeixen a les zones urbanes del municipi la tinença i cria d’animals de corral (gallines, coloms, conills, ovelles, cavalls, porcs, vaques, cabres...). Així mateix, els propietaris dels immobles han d’evitar l’establiment de coloms en els seus porxos o golfes, aplicant mesures com tancaments o d’altres.

 

 • Tampoc es parlava abans dels animals exòtics; amb la nova ordenança es prohibeix la circulació pels espais públics als animals exòtics i feroços.

 

Increment de les quanties de les sancions

 

La nova ordenança també actualitza i incrementa les quanties establertes com a multes per les sancions lleus i greus. En el cas de les infraccions lleus, la multa passa de 60-300 € a ser de 60 a 750 €. Les infraccions greus passen de 301 a 1.500 a ser de 750,01 a 1.500 €. Les multes per infraccions molt greus es mantenen de 1.500,01 a 3.000 €.

 

Són infraccions lleus, per exemple, dur els cans sense corretja per la via pública, no disposar de microxip o cartilla sanitària de l’animal, no esterilitzar els animals que estiguin obligats a fer-ho, alimentar animals als espais públics o tenir colomers.

 

Alguns exemples d’infraccions greus són la presència de qualsevol animal, domesticat o no, als areners i les àrees destinades a jocs infantils dels parcs i els espais lliures urbans; els anuncis de particulars a les vies i els espais públics per a la cria i/o venda, o qualsevol transacció dels seus animals de família; les molèsties a veïns quan aquestes siguin reiterades i continues en el temps.

 

També són infraccions greus l’abandonament o l’incomplir la responsabilitat de recollida i neteja dels excrements i orins, d’aquesta manera no recollir excrements o no diluir l’orina a la via públic tindrà sancions entre 750 i 1.500 €. Així com altres incompliments relatius a no mantenir els animals en condicions higièniques o sanitàries d’acord amb les necessitats fisiològiques i etològiques de cada animal.

 

Són infraccions molt greus, per exemple, incomplir el límit del nombre màxim de cans i moixos per habitatge, torturar i maltractar els animals o infligir-los danys, patiments o molèsties gratuïtes, utilitzar qualsevol classe d’artefactes destinats a limitar o impedir la mobilitat dels animals, que els produeixin danys o patiments o que els impedeixin mantenir el cap en posició normal o mantenir als animals en estat de desnutrició o assedegats.

 

Amb aquesta nova ordenança municipal Neus Truyol afirma que l’Ajuntament estarà a l’alçada de les demandes ciutadanes en matèria de benestar animal i convivència, unes demandes cada vegada més exigents. “Tenim una societat capdavantera en la seva preocupació pel benestar dels animals i l’Ajuntament de Palma havia de donar una resposta a aquesta inquietud, per això presentam aquesta norma que respon a la sensibilitat social actual”.

 

Tornar
subir